Regulamin konkursu Reżyseria filmu reklamowego

 Regulamin Konkursu Szkoły Mistrzów Reklamy „Reżyseria filmu reklamowego”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w konkursie „Account planning” na podanie odpowiedzi „Która agencja stworzyła dział account planning”.

2. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Mistrzów Reklamy Ltd z siedzibą 11A, Falmer Rd Enfield, UK, EN1 1PZ, Company No 10240556

3. Konkurs jest  przeprowadzany w dniu 30 marca od godziny 15.30 do godziny 17.30.

5. Celem Konkursu jest promocja kursu Reżyseria filmu reklamowego.

6. Sponsorem nagrody przyznanej w Konkursie jest Szkoła Mistrzów Reklamy.

 

II. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która do godz. 17.30 w dniu 30 marca 2017 r. prześle do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook odpowiedź na zadane pytanie.

2. Z Konkursu wyłączone są osoby już zapisane lub zgłoszone na kurs.

 

III. Mechanizm, terminarz i zadanie konkursowe

1. Organizator spośród osób, które dokonały zgłoszenia do udziału w konkursie wybierze  1 Uczestnika biorąc pod uwagę poprawność odpowiedzi.

2. W przypadku większej ilości poprawnych odpowiedzi decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej w terminie do dnia 31 kwietnia 2017 r.

4. Zadanie konkursowe polega na podaniu odpowiedzi na pytanie „Kto wyreżyserował słynną reklamę "1984" dla firmy Apple”.

5. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona  przedstawiciel Organizatora, Katarzyna Dragović.

 

IV. Nagroda

1. Nagrodą jest możliwość uczestniczenia w konkursie po promocyjnej cenie (50% zniżki).

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3. Laureat ma możliwość skorzystania z Nagrody wyłącznie w edycji wiosennej kursu, która rozpoczyna się 2 kwietnia 2017.

 

V. Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres organizatora w okresie trwania Konkursu jak również w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, przy czym termin ten ma charakter porządkowy.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora (zwaną dalej: „Komisją Reklamacyjną”).

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również powód reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dnia od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

 

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników WFR jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji Konkursu. na opublikowanie na stronach internetowych Organizatora i Sponsora imienia i nazwiska uczestnika konkursu, jeżeli zostanie on jego laureatem.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika, w formie odrębnego oświadczenia, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazywanych Organizatorowi w związku z organizacją i przeprowadzaniem konkursu.

3. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji konkursu.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Materiały reklamowe Konkursu mają charakter informacyjny. Wiążącą moc mają postanowienia niniejszego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej www.szkolamistrzowreklamy.pl.

 

 

Szkoła Mistrzów Reklamy to specjalistyczna instytucja szkoląca do działów kreacji, obsługi klienta i strategii w agencjach reklamowych i eventowych. Szkolenia marketingowe są prowadzone wyłącznie przez praktyków agencyjnych z wieloletnim doświadczeniem, aktywnych zawodowo - stąd system szkoleń oparty na weekendowych zjazdach. Nasi studenci pracują na projektach od briefingu po końcową realizację, pod czujnym okiem wykładowców, którzy często stają się wkrótce szefami swoich byłych studentów. W ciągu kilku lat działalności nasi studenci znaleźli zatrudnienie w większości sieciowych agencji w Polsce zdobywając wiele nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach.
Szkoła Mistrzów Reklamy - szkolenia marketingowe SMR
email: kontakt@szkolamistrzowreklamy.pl | tel. 603 643 053
Produkcja Unigroup.pl