Regulamin Warsztatu i Konkursu - Regulamin Warsztatu i KonkursuTolerate Genius

Regulamin Warsztatu i KonkursuTolerate Genius

tu jesteś: Tolerate Genius / Regulamin Warsztatu i KonkursuTolerate Genius / Regulamin Warsztatu i KonkursuTolerate Genius

 Regulamin warsztatu i konkursu Tolerate Genius

 

I. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Warsztatach Tolerate Genius (zwanych dalej: Warsztaty) oraz w przeprowadzanym w ramach Warsztatów konkursie. (zwany dalej: „Konkurs”)

2. Warsztaty oraz Konkurs organizowane są przez firmę Szkola Mistrzow Reklamy Ltd, 11A, Falmer Rd, Enfield, Middlesex, UK (zwaną dalej „Organizatorem”).

3. Warsztaty i Konkurs organizowane są w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Organizatora.

4. Warsztaty i Konkurs są przeprowadzane w dniu 06 03 2017 z zastrzeżeniem, iż nabór chętnych do udziału w WARSZTATACH jest prowadzony od 16 02.2017 r. do godz. 24:00:00 w dniu 27. 02 2017 r. W wypadku niewystarczającej liczby chętnych nabór na warsztaty zostanie przedłużony do 03 03.2017.

5.  Celem WARSZTATÓW i Konkursu jest szerzenie wiedzy na temat komunikacji reklamowej.

II.      Uczestnicy

1. Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających status studenta, a w przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby osób, uczestnicy zostaną wybrani spośród osób, które posiadają nie więcej niż 2 lata stażu zawodowego.

2. Aby wziąć udział w Warsztatach należy przesłać do Organizatora na adres kontakt@szkolamistrzowreklamy.pl:

a)      nazwę uczelni, kierunek oraz rok studiów

b)      odpowiedź na zadane pytanie (max. 500 znaków)

c)      numer telefonu, który zostanie wykorzystany wyłącznie w celu potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach

3. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane przez Organizatora osoby, które w ocenie Organizatora najciekawiej odpowiedzą na zadane pytanie (zwani dalej „Uczestnicy”). W Konkursie może wziąć udział 20 Uczestników, którzy mogą brać udział w Konkursie wspólnie z innymi Uczestnikami w zespołach składających się maksymalnie z 2 Uczestników.

4. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów przyjazdu do Warszawy na Warsztaty i Konkurs ani żadnych innych kosztów i wydatków Uczestników związanych z ich udziałem w Warsztatach i Konkursie.

5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach i Konkursie jest podpisanie przez Uczestnika oświadczenia o przystąpieniu do Warsztatów i Konkursu i wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

 

III.      Mechanizm, zadanie konkursowe i nagrody

 

7. W dniu 06 03 2017 r. podczas Warsztatów zostanie przedstawione zadanie, związane z treściami poruszanymi w trakcie poprzedzającego Warsztaty wykładu

8.  Jury wyłoni zwycięską pracę dwuosobowego teamu, który będzie mógł skorzystać z oferty kursów Organizatora o wartości 3400 lub 3800 każdy.

9. Zwycięzcy wybiorą po jednym kursie z puli kursów, uruchomionych w roku akademickim 2016/2017 lub 2017/2018 – do uzgodnienia z Organizatorem.

 

10.  Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za kurs.

 

11. Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu   ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości każdej z ww. nagród, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

IV.             Rozstrzygnięcie Konkursu

 

1.                  Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury.

2.                  Jury przy rozstrzyganiu Konkursu będzie brało pod uwagę wyłącznie projekty komunikacji powstałe podczas Warsztatów.

3.                  Jury ogłosi zwycięzców Konkursu po zakończeniu Warsztatów.

4.                  Przy ocenie prac Jury będzie brało pod uwagę ich kreatywność oraz ich zgodność z briefem, który zostanie przekazany Uczestnikom.

 

V.                Reklamacje

 

1.      Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres organizatora w okresie trwania Konkursu jak również w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, przy czym termin ten ma charakter porządkowy.

2.      Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora (zwaną dalej: „Komisją Reklamacyjną”).

3.      Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również powód reklamacji.

4.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5.   O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dnia od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

VI.             Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Warsztatów jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji Konkursu.

 

2.  Warunkiem udziału w Warsztatach jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazywanych Organizatorowi w związku z organizacją i przeprowadzaniem Warsztatów.

           Zgłaszając swój udział w Warsztatach, uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Warsztatach wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Warsztatów że wyrażają na to zgodę.

X. Postanowienia końcowe

1.        Materiały reklamowe Warsztatów i Konkursu mają charakter informacyjny. Wiążącą moc mają postanowienia niniejszego regulaminu.

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.        Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu przez cały czas trwania Warsztatów i Konkursu.

Szkoła Mistrzów Reklamy to specjalistyczna instytucja szkoląca do działów kreacji, obsługi klienta i strategii w agencjach reklamowych i eventowych. Szkolenia marketingowe są prowadzone wyłącznie przez praktyków agencyjnych z wieloletnim doświadczeniem, aktywnych zawodowo - stąd system szkoleń oparty na weekendowych zjazdach. Nasi studenci pracują na projektach od briefingu po końcową realizację, pod czujnym okiem wykładowców, którzy często stają się wkrótce szefami swoich byłych studentów. W ciągu kilku lat działalności nasi studenci znaleźli zatrudnienie w większości sieciowych agencji w Polsce zdobywając wiele nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach.
Szkoła Mistrzów Reklamy - szkolenia marketingowe SMR
email: kontakt@szkolamistrzowreklamy.pl | tel. 603 643 053
Produkcja Unigroup.pl