Regulamin - Regulamin SMR

Regulamin SMR

tu jesteś: Regulamin SMR / Regulamin SMR

REGULAMIN SZKOŁY MISTRZÓW REKLAMY

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Szkoła Mistrzów Reklamy, zwana dalej „SMR”, jest prywatną, niepubliczną placówką szkoleniową, 

której celem jest organizacja kursów z zakresu marketingu i reklamy dla osób dorosłych.

Rozdział 2

REGULACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KURSÓW

2.  Nauka w ramach kursów prowadzona jest w grupach składających się z minimum 8 osób i maksimum 

15 osób.

3. SMR może przeprowadzać weryfikację postępów kursantów w nauce, w formie egzaminów praktycznych, 

testów, lub w innej formie właściwej ze względu na rodzaj kursu. 

Rozdział 3

ORGANY SMR

4.  Organem szkoły jest Dyrektor Szkoły.

5. Do kompetencji  Dyrektora Szkoły należy organizacja działalności szkoły i nadzór nad jakością nauczania, 

w tym zapewnienie warunków lokalowych,  kadry dydaktycznej, rekrutacja słuchaczy, określanie form 

weryfikacji wiedzy słuchaczy i wyników w nauce, a także wszelkie kwestie administracyjne, w tym 

prowadzenie dokumentacji szkoły. 

Rozdział 4

REKRUTACJA

6.  Rekrutacja Słuchaczy odbywa się na podstawie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej 

przez Dyrektora Szkoły. 

7.  Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie CV, odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, oraz wniesienie 

wymaganej opłaty.

Rozdział 5

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

8. Zajęcia w ramach kursów odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym.

9.  Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z branży reklamowej.

10.  SMR zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców w trakcie kursu z powodów organizacyjnych.

11.  Godzina dydaktyczna zajęć to  45 minut.

12.  W szczególnych przypadkach możliwe jest zorganizowanie zajęć odbywających się według innego 

schematu.

Rozdział 6

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

13.  Słuchacz kursu:

a)  ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach kursu,

b)  ma obowiązek uczestniczenia w formach weryfikacji wiedzy, jeżeli takowe będą przewidziane przez 

SMR,

c) ma obowiązek szanowania mienia SMR, dbania o porządek, postępowania zgodnie z zasadami 

współżycia społecznego, szanowania innych Słuchaczy wykładowców, oraz pracowników SMR,

d)  ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w umowie zawartej między Słuchaczem a SMR, 

oraz niniejszym Regulaminie,

e)  ma prawo do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, pod warunkiem uczestniczenia w co 

najmniej 50% zajęć w ramach kursu.

Rozdział 7

PRAWA I OBOWIĄZKI SMR

14. SMR zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin przewidzianej dla danego rodzaju 

kursu, oraz zapewnienia odpowiednich warunków do nauki w ramach kursu.

16. SMR zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa w przypadku nieobecności wykładowcy, przy czym 

SMR przysługuje prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w późniejszym

 terminie.

17.  SMR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Słuchaczy pozostawione bez nadzoru.

18. SMR przysługuje prawo do wprowadzania, w razie konieczności, zmian w organizacji zajęć w lub 

zmiany lokalu, w którym prowadzone są zajęcia, przy zachowaniu ciągłości szkolenia. 

Zmiany mogą polegać w szczególności na łączeniu grup, zmianie dni i/lub godzin zajęć, lub 

zmianie nauczycieli. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przez Słuchacza, 

przysługiwać mu będzie prawo do żądania  zwrotu wpłaconych kwot za zajęcia niezrealizowane 

od momentu zaistnienia zmiany.

Rozdział 8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OPŁAT

19.  Wysokość opłat, szczegółowe warunki i terminy płatności określane są w umowie zawieranej 

przez SMR ze Słuchaczem. 

20.  Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek SMR.

21. SMR przysługuje prawo do udzielania wybranym Słuchaczom ulg i/lub rabatów w płatności opłat 

za kurs, na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły, na warunkach określonych indywidualnie w aneksie do 

umowy zawartej ze Słuchaczem. Udzielenie ulg i/lub rabatów może być uzależnione od spełnienia 

przez Słuchacza dodatkowych warunków, określonych przez SMR.

22.  SMR wystawia rachunki na życzenie słuchacza w terminie 7 dni.

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Regulamin może ulec zmianie na mocy decyzji Dyrektora Szkoły. O zmianie oraz o treści zmian 

Słuchacze zostaną poinformowani przez umieszczenie przez SMR na stronie internetowej SMR 

wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed wejściem

zmian w życie. 

25.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 października 2015 Rolex Replica.

 

 

 

Szkoła Mistrzów Reklamy to specjalistyczna instytucja szkoląca do działów kreacji, obsługi klienta i strategii w agencjach reklamowych i eventowych. Szkolenia marketingowe są prowadzone wyłącznie przez praktyków agencyjnych z wieloletnim doświadczeniem, aktywnych zawodowo - stąd system szkoleń oparty na weekendowych zjazdach. Nasi studenci pracują na projektach od briefingu po końcową realizację, pod czujnym okiem wykładowców, którzy często stają się wkrótce szefami swoich byłych studentów. W ciągu kilku lat działalności nasi studenci znaleźli zatrudnienie w większości sieciowych agencji w Polsce zdobywając wiele nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach.
Szkoła Mistrzów Reklamy - szkolenia marketingowe SMR
email: kontakt@szkolamistrzowreklamy.pl | tel. 603 643 053
Produkcja Unigroup.pl